SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

LITA13 B058S12 BAKK13 B058S11 BAKK12 B058S10 BAKK11 BAKK10

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

LITA13 (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

Tradenomi, LITA13

Tutkinnon laajuus ja rakenne

Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Amk:n yhteiset opinnot 11 op

Perus- ja ammattiopinnot 139 op

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Harjoittelu 15 op

Opinnäytetyö 15 op

Yhteensä 210 op

Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö

Liiketalouden asiantuntija

Tradenomi on liiketalouden asiantuntija. Hän tuntee menestyvän ja kannattavan yritystoiminnan edellytykset sekä osaa tehdä perusteltuja päätöksiä. Tradenomi osaa hoitaa itsenäisesti monipuolisia liiketalouden työtehtäviä.

Liiketalouden perusopintojen lisäksi tradenomi suuntautuu opintojensa aikana valitsemaansa osa-alueeseen: laskentatoimeen, markkinointiin tai yritysjuridiikkaan.Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen lukukauden jälkeen.

Osaamista monentyyppisiin työelämän tehtäviin

Opiskelijoita valmennetaan yhteistyökykyisiksi, vastuuntuntoisiksi, joustaviksi ja itsenäisesti työskenteleviksi liiketoiminnan osaajiksi.Suuntautumisvaihtoehdostaan riippumatta tradenomit hallitsevat perusasiat yritystoiminnasta, laskentatoimesta, juridiikasta, markkinoinnista ja tietojenkäsittelystä. Opinnoissa keskeisessä asemassa ovat myös kieli- ja viestintäopinnot.

Elinkeinoelämän ammattilaisena tradenomi menestyy yritysten sekä julkishallinnon palveluksessa. Hän hallitsee yrityksen perustamisen ja saa hyvät valmiudet toimia myös yrittäjänä.

Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä opiskelijoiden on mahdollista hakeutua erilliseen Esimiestyön ja johtamisen valmennusohjelmaan, joka antaa lisävalmiuksia esimiehenä toimimiseen heti opintojen jälkeen.

Työelämälähtöisyys osana opetusta

Koulutus kytkeytyy ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen työelämän käytäntöihin. Koulutuksessa teemme yhteistyötä yritysten kanssa ja yritysvierailut kuuluvat opintoihin. Opiskelijat perehtyvät käytännön liiketoimintaan ja solmivat samalla kontakteja mahdollisiin työnantajiinsa.

Erilaisten työelämäprojektien suunnittelu ja toteutus on myös osa tradenomien opintoja. Projektit voivat olla esimerkiksi markkinointisuunnitelmia, messuille osallistumista, kampanjoiden järjestämistä ja talouden seurantajärjestelmien luomista. Opintojen loppuvaiheessa tehtävät opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti yrityksille tai julkishallintoon.

Hyvä kielitaito ja erilaisten kulttuurien tuntemus vahvistavat ammatillista pätevyyttä. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä. Useat opiskelijat lähtevät opintojensa aikana vaihto-opiskelijoiksi yhteistyökorkeakouluihimme ja/tai suorittavat osan ammatillisesta harjoittelustaan ulkomailla.

Opintojaksoilla opiskelijat työskentelevät taloushallinnon ja markkinoinnin ammattiohjelmistoilla ja oppivat hyödyntämään myös muita tietojärjestelmiä ja erilaisia tietokantoja. 

 

Suuntautumisvaihtoehdot/Valinnaiset opinnot

Laskentatoimen asiantuntija

Laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet tradenomit osaavat hoitaa itsenäisesti monipuolisia taloushallinnon tehtäviä. Opiskelija syventää osaamistaan joko ulkoiseen laskentatoimeen tai johdon laskentatoimeen ja rahoitukseen.

 Ulkoiseen laskentatoimen osaamisalueisiin sisältyy:

 • kirjanpito ja tilinpäätös
 • verotus
 • tilintarkastus

Johdon laskentatoimen ja rahoituksen osaamisalueisiin sisältyy:

 • kustannus- ja kannattavuuslaskenta
 • budjetointi ja talouden suunnittelu
 • rahoitus ja investointien suunnittelu
 • taloushallinnon tietojärjestelmät.

Laskentatoimen tradenomi työskentelee mm. kirjanpitäjänä, palkanlaskijana, tilintarkastajana, controllerina, pankki- ja sijoitusneuvojana, veroasiantuntijana ja taloussihteerinä sekä muissa taloushallinnon asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Markkinoinnin tekijä

Markkinoinnin ammattiopinnot suoritetaan tiimimuotoisesti työelämän toimeksiantoina osuuskunnassa, jonka opiskelijat perustavat. Opiskelu tapahtuu toimistoympäristössä ja opittua tietoa sovelletaan välittömästi käytäntöön. Toimeksiannot tuovat kokemusta ja kontakteja tuleviin työnantajiin jo opintojen aikana.

Markkinointitradenomin osaamisalueisiin sisältyy:

 • markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
 • tuotteistaminen ja brändien hallinta
 • tuottavien asiakassuhteiden luominen
 • myyntityö ja myyntineuvottelu
 • markkinointiviestintä
 • markkinnatiedon hallinta
 • projekti- ja tiimityöskentely
 • yrittäjätaidot

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet toimivat markkinoinnin, markkinointiviestinnän, tuotekehityksen, suhde- ja tiedotustoiminnan sekä myynnin ja asiakaspalvelun asiantuntija-, suunnittelu- ja vastuutehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Yritysjuridiikan osaaja

Yritysten ja taloushallinnon juridiikan suuntautumisvaihtoehdossa erikoistutaan liiketoiminnassa tarvittavaan oikeudelliseen osaamiseen kuten yhtiö- ja vero-oikeuteen, sopimusoikeuteen sekä ulkomaankaupan oikeuteen. Opiskelijoille kehittyy valmius ja kyky tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja löytää ratkaisuja niihin yhdessä muun organisaation kanssa.

Juridiikkatradenomin osaamisalueita ovat:

 • kauppa- ja sopimusoikeus
 • yhtiöoikeus
 • vero-oikeus
 • työoikeus
 • luotto- ja vakuusoikeus
 • ulkomaankaupan oikeus
 • perhe- ja perintöoikeus
 • IT-oikeus

Yritysjuridiikan tradenomi työskentelee veroasiantuntijana, pankki- ja sijoitusneuvojana, vakuutusalalla, sopimusasiantuntijana ja muissa yritystoiminnan asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä julkishallinnon tehtävissä. 

Toteuttaja

Saimaan ammattikorkeakoulu

Liiketalous

Skinnarilankatu 36, Lappeenranta

 

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti