SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

KONE13 D084S12 DAKK13KO D084S11 D084S10 D084S09 D084S08 DAKS08KO D084S07 D084S06 D084S05 DAKS05KO

Tekniikan ja liikenteen ala

KONE13 (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK):

Tutkinnon laajuus ja rakenne

Perus- ja ammattiopinnot   195 op
(niistä 15 op vapaasti valittavia)
Harjoittelu    30 op
Opinnäytetyö   15 op
Yhteensä     240 op
 

Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö

Koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelijat opintojen jälkeen tuntevat ja hallitsevat koneenrakennuksen ja koneautomaation perusteet ja tärkeimmät sovellukset. Koulutusohjelman suorittaneilla on konetekniikan ammattitiedot ja -taidot ja he pystyvät koneensuunnittelun, valmistustekniikan sekä kunnossapidon asiantuntija- ja johtotehtäviin. Valmistuneilla koneinsinööreillä on riittävät tiedot teollisen toiminnan ja luonnon välisestä riippuvuudesta, ympäristöteknologiasta ja työympäristöstä. He kykenevät myös kansainväliseen toimintaan ja omaavat työyhteisöissä tarvittavia yhteistyö- ja neuvottelutaitoja.

Konetekniikan opiskelu rakentuu vankalle luonnontieteelliselle perustalle ja jo ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelijat saavat ammatillista opetusta teoreettisten perustaitojen lisäksi. Opinnoissa pyritään kehittämään ongelmakeskeistä ajattelutapaa ja hyödyntämään tietotekniikan sovelluksia insinöörin työkaluina. Toisena opiskeluvuotena opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS:n) ammatillisista opinnoistaan 3. ja 4. opiskeluvuodelle.

Koulutusohjelmassa korostetaan ja kehitetään oma-aloitteisuutta, luovuutta ja kansainvälisen toiminnan vaatimia valmiuksia, jolloin työelämään siirtyvä henkilö pystyy soveltamaan opittuja asioita itsenäisesti jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä työympäristössä. Tätä kehitystä tuetaan opintoihin sidotun työharjoittelun ja opinnäytetyön avulla.
 

Suuntautumisvaihtoehdot/Valinnaiset opinnot

Suuntautumisvaihtoehdot vahvistetaan ja määritetään vuosittain ja vuonna 2008 - 2009 ne ovat:
- kone- ja tuotesuunnittelu
- tuotantotekniikka ja kunnossapito (tuotantopainotteinen suuntautumisvaihtoehto)

Koulutusohjelman suorittaneet toimivat metalli- ja metsäteollisuuden suunnittelu-, tutkimus-, valmistus- ja johtotehtävissä sekä teknilliseen kaupankäyntiin liittyvissä tehtävissä. Näissä ammateissa he tarvitsevat tietotekniikkaa sekä tietokoneavusteisten järjestelmien ja koneautomaation hallintaa.
 

Toteuttaja

Tekniikan yksikkö, Lappeenranta

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti