SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

RKMK14M DAKS07RM

Tekniikan ja liikenteen ala

RKMK14M (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma, rakennusmestari (AMK)

Tutkinnon laajuus ja rakenne

210 opintopistettä

Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö

Rakennusmestari huolehtii työmaan vastuullisista työnjohtotehtävistä. Rakennusmestarin tehtäviin kuuluvat muun muassa työn aikana tapahtuvan suunnittelun ohjaus, töiden organisointi, työmaan johtotehtävät, aikataulujen laadinta sekä hankintojen valmistelu. Työturvallisuudesta huolehtiminen on myös tärkeä osa rakennusmestarin työnkuvaa.

Tehtävässä toimiminen edellyttää ammatillisen ja teknisen osaamisen lisäksi henkilöstön johtamis- ja esimiestaitoja, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, ongelmanratkaisukykyä, työsuhde- ja turvallisuusasioiden ja laadun hallintaa sekä tietoteknistä osaamista.

Koulutuksen sisältö: Rakennusmestarin opinnot keskittyvät rakennusalan ammattiopintoihin, joihin sisältyy A-luokan työnjohtopätevyyden mukaisia teoriaopintoja sekä käytännön soveltamista. Tärkeänä osana opintoja ovat työmaatekniikka, rakentamisen laadun hallinta, rakennushankkeen kustannushallinta sekä hankinnat, työturvallisuus ja esimiestoiminta.

Tekniikan alan perusopintoina opiskellaan matematiikkaa, fysiikkaa, viestintää, tietotekniikkaa ja rakennetekniikkaa. Opintoja suoritetaan osittain projektitöinä hyödyntäen käytännön rakennushankkeita.

Perusopintoihin kuuluvat myös rakentamisen peruskäsitteet, rakennushankkeeseen perehtyminen sekä rakentamisen teoreettiset ja tekniset perusteet. Ammattiopintoihin sisältyvät muun muassa rakennushanke ja sen läpivienti, rakentamistalouden ja projektihallinnan syventävät opinnot sekä johtaminen.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta: Rakennusmestarin koulutuksen suuntautumisvaihtoehtoja ovat talonrakennustyömaan johtokoulutus tai yhdyskuntatekniikan työnjohtokoulutus. Valinta tehdään ensimmäisen opintovuoden jälkeen.

Osa opinnoista suoritetaan harjoitustöinä, jotka tehdään yrityksissä. Tämä edellyttää, että opiskelija on joko töissä rakennusalan yrityksessä tai sitoutuu tekemään suoritukset oppilaitoksen suosittelemassa yrityksessä. Tutkintoon sisältyy myös omiin työtehtäviin liittyvä harjoittelu sekä opinnäytetyö (10 op). Opinnäytetyön tavoitteena on osoittaa valmiuksia soveltaa opittuja tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Saimaan ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä alueen paikallisten organisaatioiden kanssa. Opiskelujen aikana sinulla on mahdollisuus päästä perehtymään tulevaisuutesi työpaikkojen maailmaan ja käytäntöihin sekä vahvistaa osaamistasi, jota tarvitset valmistuessasi.

Rakennusmestarin tutkinnon suorittaminen kestää kolme ja puoli vuotta ja sen laajuus on 210 opintopistettä.

Uramahdollisuudet: Rakennusmestari voi työskennellä tuotannon esimiestehtävissä, myyntitehtävissä ja rakennusmateriaaliteollisuudessa.

Pätevyys: Valmistuttuasi sinulla on valmiudet työskennellä rakennusmestarina rakennusalan yritysten, kaupunkien tai kuntien palveluksessa.

Rakennusmestarikoulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutukseen sisältyy lähi- ja etäopetusta. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti, monimuoto-opiskeluna ja ohjattuna opiskeluna. Lähiopetusta on iltaisin ja viikonloppuisin.

Toteuttaja

Saimaan ammattikorkeakoulu
 

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti