SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

SO13A SO13B SOK14M G422S12A G422S12B GAKK13SO G422S11 G422K11 G422S10A G422S10B G422S09

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

SOK14M (Muokattavana)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

 

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUSOHJELMIEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Suomen ammattikorkeakoululainsäädännön (2003/351) mukaan ammattikorkeakoulutuksen perustehtävänä on yhdistää teoreettinen tutkimustieto ja työelämän käytännöt. Saimaan am­mattikorkeakoulu on ottanut käyttöön osaamisperustaisen opetussuunnitelman syksyllä 2011. Tutkintoon johtavan koulutuksen perusteina ovat kansainvälisen tason, kansallisen tason, alu-eellisen tason sekä oppilaitos- ja koulutusohjelmatason määrittelemät tavoitteet. Eurooppa­lai­nen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, EQF) määrittää ammatti­kor­ke­a­­­koulututkinnon tasolle 6 ja luo edellytykset elinikäiselle oppimiselle ja tutkintorakenteiden joustavuudelle Euroopan korkeakoulualueella. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

Bolognan prosessin ohjeistukseen perustuen Saimaan ammattikorkeakoulun opetussuunni­tel-missa tavoitteet on kuvattu opiskelijan näkökulmasta lähtevinä osaamistavoitteina eli kom­pe­tensseina. Osaamistavoitteet kuvaavat lyhyesti opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä eli, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään opintojakson lopussa saa­dakseen hyväksytyn arvosanan. Saimaan ammattikorkeakoulussa AMK-tutkintojen yleiset osaamistavoitteet on kuvattu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston eli Arenen työryhmän (2010) mukaisesti ja niissä on huomioitu tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF). Tämän li­säk­si jokaisella koulutusohjelmalla on omat alakohtaiset kompetenssinsa, jotka tavoitetaan vuositeemojen avulla.

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla moniamma­til­li­nen työskentely on osa opintoja; yhteisiä sosiaali- ja terveysalan opintoja on 22 op. Oppimiskäsityksen perustana on sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan tieto ja oppiminen rakentuvat suhteessa oppijan elämänkokemukseen ja aikaisemmin hankittuun osaamiseen.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO, SOSIONOMI (AMK)

Koulutusohjelmasta valmistuu yksilöitä ja yhteisöjä osallistavia asiakasprosessien ja verkostoitumisen osaajia, jotka vastaavat toimintaympäristön muuttuviin haasteisiin globaalissa ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Sosiaalialan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaiset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet hallitsevia luovia sosiaalialan ammattilaisia. Sosionomi (AMK) työskentelee yksilö-, perhe- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä. Asiakastyön lisäksi sosionomi toimii erilaisissa suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Hän työskentelee sekä itsenäisesti että yhteistyössä oman ja toisten ammattialojen edustajien kanssa sosiaalialan asiantuntijana. Sosionomit työllistyvät varhaiskasvatuksen, oppilashuollon, nuorisotyön ja lastensuojelu- ja perhetyön kasvatus- ja ohjaustehtäviin sekä vanhus- ja vammaistyön sekä päihdehuollon, kuntoutuksen, sosiaalisen tuen, perusturvan ja palveluohjauksen tehtäviin julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä.


Sosiaalialan työn tavoitteena on edistää ja ylläpitää yksilön, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalista toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Työntekijä pyrkii luomaan yhdessä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa sosiaalisen selviytymisen edellytyksiä ja poistamaan sen esteitä.Työssä on tärkeää asiakkaan elämäntilanteen ja sen yhteiskunnallisten yhteyksien ymmärtäminen. Työntekijän omat persoonalliset valmiudet vaikuttavat merkittävästi työssä onnistumiseen.

Sosiaalialan työssä käytetään hyväksi monitieteellistä lähestymistapaa, lähinnä käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteitä. Opinnoissa korostetaan teoreettisen tiedon ja käytännöllisten taitojen yhdistämistä sekä tutkivaa työotetta. Opetusta toteutetaan nykyaikaisin metodein esim. projektiopintojen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Koulutusta suunnitellaan yhteistyössä työelämän kanssa siten, että koulutus sekä vastaa työelämän muutoksiin että kehittää työkäytäntöjä.

TUTKINNON LAAJUUS JA RAKENNE

 

Tutkinnon laajuus 210 op

Perusopinnot 41 op

 • Opiskelu- ja viestintäosaaminen
 • Palvelujärjestelmä- ja yhteiskuntaosaaminen
 • Hyvinvointi- ja toimintaedellytysosaaminen

LTO-kelpoisuuteen vaaditaan vähintään 60 op:n varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, jotka ohjeistetaan erikseen. Ammattiopinnoissa opiskelija valitsee oman suuntautumisensa mukaan vaihtoehtoiset opinnot 3 op seuraavista: Maahanmuuttajatyö 3 op tai Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 3 op samoin kuin vaihtoehtoiset opinnot 5 op seuraavista: Gerontologinen sosiaalialantyö 5 op tai Lastensuojelun erityiskysymyksiä 5 op tai Varhaiskasvatus 5 op sekä valinnaiset opinnot 3 op seuraavista: Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 3 op tai Yhteisölliset menetelmät 3 op. Ammattiopinnoissa LTO-kelpoisuuden haluavan opiskelijan tulee valita LTO-kelpo merkityt opintojaksot.

Ammattiopinnot 103 op

 • Toimintaympäristösaaminen
 • Sosiaalialan asiakasryhmien kohtaamisen osaaminen
 • Vaihtoehtoiset opinnot 3 op seuraavista:
  • Maahanmuuttajatyö
  • Nuoriso- ja aikuissosiaalityö
 • Vaihtoehtoiset opinnot 5 op seuraavista:
  • Gerontologinen sosiaalialantyö
  • Lastensuojelun erityiskysymyksiä
  • Varhaiskasvatus (LTO-kelpo)
 • Sosiaalialan menetelmäosaaminen
 • Valinnaiset opinnot 3 op seuraavista:
  • Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (LTO-kelpo)
  • Yhteisölliset menetelmät.
 • Sosiaalialan kehittämis- ja vaikuttamisosaaminen

Vapaasti valittavat opinnot 3 op

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 48 op

Opinnäytetyö 15 op

TOTEUTTAJA

 

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti