SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

EH13 EH13M G495S12 G495S11 G495S10 GAKS10EH

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

EH13 (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUSOHJELMIEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

 

Suomen ammattikorkeakoululainsäädännön (2003/351) mukaan ammattikorkeakoulutuksen perustehtävänä on yhdistää teoreettinen tutkimustieto ja työelämän käytännöt. Saimaan ammattikorkeakoulu on ottanut käyttöön osaamisperustaisen opetussuunnitelman syksyllä 2011. Tutkintoon johtavan koulutuksen perusteina ovat kansainvälisen tason, kansallisen tason, alueellisen tason sekä oppilaitos- ja koulutusohjelmatason määrittelemät tavoitteet. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, EQF) määrittää ammattikorkeakoulututkinnon tasolle 6 ja luo edellytykset elinikäiselle oppimiselle ja tutkintorakenteiden joustavuudelle Euroopan korkeakoulualueella. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

Bolognan prosessin ohjeistukseen perustuen Saimaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmissa tavoitteet on kuvattu opiskelijan näkökulmasta lähtevinä osaamistavoitteina eli kompetensseina. Osaamistavoitteet kuvaavat lyhyesti opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä eli, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään opintojakson lopussa saadakseen hyväksytyn arvosanan. Saimaan ammattikorkeakoulussa AMK-tutkintojen yleiset osaamistavoitteet on kuvattu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston eli Arenen työryhmän (2010) mukaisesti ja niissä on huomioitu tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF). Tämän lisäksi jokaisella koulutusohjelmalla on omat alakohtaiset kompetenssinsa, jotka tavoitetaan vuositeemojen avulla.

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla moniammatillinen työskentely on osa opintoja; yhteisiä sosiaali- ja terveysalan opintoja on 22 op. Oppimiskäsityksen perustana on sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan tieto ja oppiminen rakentuvat suhteessa oppijan elämänkokemukseen ja aikaisemmin hankittuun osaamiseen.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO, ENSIHOITAJA (AMK), SAIRAANHOITAJA (AMK)

 

Saimaan ammattikorkeakoulussa ensihoidon koulutusohjelman profiilina on vahva turvallisuusosaaminen ja näyttöön perustuva ensihoidon osaaminen. Tämä osaaminen saavutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvissa oppimis- ja harjoittelutilanteissa. Opiskelijoiden osaaminen varmistetaan simulaatioympäristössä koulutuksen eri vaiheissa. Koulutuksella vastataan työelämän muuttuviin haasteisiin.

 

KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

 

Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoidon koulutusohjelmassa koulutetaan ammattilaisia, jotka pystyvät vastaamaan akuutista hoitotyöstä tilanteissa, joissa potilas on äkillisesti sairastunut tai vammautunut onnettomuudessa Tilanne voi edellyttää akuutin fyysisen hoitamisen lisäksi potilaan muun elämäntilanteen kartoittamista sekä psyykkisen tai sosiaalisen tuen organisoimista. Onnettomuustilanteissa ensihoitaja tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi pelastusviranomaisten ja poliisin kanssa. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja arviointikykyä.

Ensihoidon opinnoissa opiskelija saa myös hyvät tiedonhankinta ja -hallintataidot, joita hän pääsee soveltamaan erilaisissa oppimistehtävissä ja harjoitteluissa.Koulutusohjelmalla on myös kansainvälinen verkosto, joten opiskelijavaihtomahdollisuudet ulkomaille ovat hyvät.

Tutkinnon laajuus ja rakenne

Tutkinnon laajuus 240 op

Perusopinnot  32 op

 • Opiskelu- ja viestintäosaaminen 
 • Turvallisuusosaaminen hoitoyössä
 • Toimintaympäristö- ja palveluosaaminen

Ammattiopinnot 115 op

 • Hoitotyön ammatillinen perusosaaminen
 • Lääketieteellinen osaaminen
 • Kliinisen hoitotyön osaaminen
 • Akuuttihoitotyön osaaminen
 • Ensihoito-osaaminen
 • Hoitotyön kehittämisosaaminen

Vapaastivalittavat opinnot 3 op

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75 op

Opinnäytetyö 15 op

Suuntautumisvaihtoehdot/Valinnaiset opinnot

 Opintojen loppuvaiheessa opiskelija voi mielenkiintonsa mukaan valita 3 op seuraavuasta opintojaksoista:

 • Hoitotyön johtaminen 3 op
 • Ikääntyneen hoitotyö 3 op
 • Kriisihoitotyö 3 op
 • Lastenhoitotyö 3 op
 • Perhe - ja yhteisöhoitotyö 3 op
 • Työterveyshuolto 3 op

Toteuttaja

 Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti