SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

FY13 G030K13 G030S12 G030K12 G030S11 G030K11 G030K10 G030K09

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

FY13 (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUSOHJELMIEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

 

Suomen ammattikorkeakoululainsäädännön (2003/351) mukaan ammattikorkeakoulutuksen perustehtävänä on yhdistää teoreettinen tutkimustieto ja työelämän käytännöt. Saimaan ammattikorkeakoulu on ottanut käyttöön osaamisperustaisen opetussuunnitelman syksyllä 2011. Tutkintoon johtavan koulutuksen perusteina ovat kansainvälisen tason, kansallisen tason, alueellisen tason sekä oppilaitos- ja koulutusohjelmatason määrittelemät tavoitteet. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, EQF) määrittää ammattikorkeakoulututkinnon tasolle 6 ja luo edellytykset elinikäiselle oppimiselle ja tutkintorakenteiden joustavuudelle Euroopan korkeakoulualueella. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

Bolognan prosessin ohjeistukseen perustuen Saimaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmissa tavoitteet on kuvattu opiskelijan näkökulmasta lähtevinä osaamistavoitteina eli kompetensseina. Osaamistavoitteet kuvaavat lyhyesti opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä eli, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään opintojakson lopussa saadakseen hyväksytyn arvosanan. Saimaan ammattikorkeakoulussa AMK-tutkintojen yleiset osaamistavoitteet on kuvattu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston eli Arenen työryhmän (2010) mukaisesti ja niissä on huomioitu tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF). Tämän lisäksi jokaisella koulutusohjelmalla on omat alakohtaiset kompetenssinsa, jotka tavoitetaan vuositeemojen avulla.

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla moniammatillinen työskentely on osa opintoja; yhteisiä sosiaali- ja terveysalan opintoja on 22 op. Oppimiskäsityksen perustana on sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan tieto ja oppiminen rakentuvat suhteessa oppijan elämänkokemukseen ja aikaisemmin hankittuun osaamiseen.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO, FYSIOTERAPEUTTI (AMK)

 

Saimaan ammattikorkeakoulussa kuntoutuksen eli fysio- ja toimintaterapeuttien (AMK) koulutusohjelmien profiilina on vahva työ- ja toimintakyvyn arviointitaito sekä näyttöön perustuva terapia- ja ohjausosaaminen. Tämä osaaminen saavutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvissa oppimis- ja harjoittelutilanteissa. Koulutuksella vastataan ja ennakoidaan työelämän sekä lähialueiden terveyden, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen haasteisiin.  Opiskelu pohjaa tutkivaan oppimiseen, jossa opiskelijalla on oma aktiivinen rooli oppimisensa edistämisessä.

 

KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

 

Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelmassa koulutetaan tulevaisuuden haasteisiin vastauksia etsivälle kuntoutusalalle analyyttisiä, itsenäisesti työskenteleviä ammattilaisia. Valmistunut fysioterapeutti osaa fysioterapeuttisen tutkimisen ja arvioinnin avulla selvittää ja tukea eri- ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten terveyttä, liikunta-, toiminta- ja työkykyä erilaisia fysioterapeuttisia menetelmiä käyttäen . Hän osaa ohjata ja kannustaa asiakkaitaan terveelliseen liikuntaan .. jj. Tavoitteena on, että valmistuneet fysioterapeutit ovat asiakaslähtöisiä hyvinvoinnin edistäjiä ja osaavat soveltaa tietojaan ja taitojaan vaihtuvien tilanteiden mukaisesti.

Opetuksen tärkeänä painopisteenä on tuki- ja liikuntaelinoireiden ennaltaehkäisy ja hoito. Valmistunut fysioterapeutti hyödyntää uusinta tietoa fysioterapian vaikuttavuudesta. Hän käyttää tutkivaa ja näyttöön perustuvaa työotetta omassa työssään sekä fysioterapian kehittämisessä. Kuntoutuksen kentässä toimiva, valmistunut oman alansa asiantuntija omaa valmiuksia tutkimustyöhön ja yrittäjyyteen sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Työelämän asiantuntijoiden näkemykset otetaan säännöllisesti huomioon koulutuksen suunnittelussa.

 

TUTKINNON LAAJUUS JA RAKENNE

 

Tutkinnon laajuus 210 op

Perusopinnot 55 op

 • Opiskelu- ja viestintäosaaminen
 • Ammatillinen kasvu ja fysioterapeutin asiantuntijuus
 • Ihmisen rakenteiden ja toiminnan osaaminen

Ammattiopinnot 91 op (Sisältää 10 op työpajaharjoittelua ja projektityötä, jotka integroituvat ammattitaitoa edistävään harjoitteluun)

 • Fysioterapeuttinen tutkiminen, arviointi ja terapia
 • Toimintakyvynarviointi ja terapiaosaaminen
 • Fysioterapian soveltava osaaminen
 • Vaihtoehtoiset opinnot 10 op seuraavista:
  • Lapsi ja perhe fysioterapiassa 5 op
  • Työkyvyn arviointi ja työfysioterapia 5 op
  • Psykofyysinen fysioterapia 5 op
 • Fysioterapian kehittämisosaaminen

Vapaasti valittavat opinnot 3 op

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 46 op

Opinnäytetyö 15 op  

 

 

Toteuttaja

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti