SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

SH13 SH13M SHK14 SHK14M TH13 THK14M G105S12 G130K13 G130S12A G130S12B GAKK13SA GAKS12SA G105S11 G130K12 G130S11A G130S11B GAKK12SA GAKK12TH GAKS11AE14 GAKS11SH GAKS11TH G130K11 G130S10A G130S10B GAKK11SA GAKS10TH G105K10 GAKK10SA GAKS08TH

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

THK14M (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

 

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUSOHJELMIEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

 

Suomen ammattikorkeakoululainsäädännön (2003/351) mukaan ammattikorkeakoulutuksen perustehtävänä on yhdistää teoreettinen tutkimustieto ja työelämän käytännöt. Saimaan ammattikorkeakoulu on ottanut käyttöön osaamisperustaisen opetussuunnitelman syksyllä 2011. Tutkintoon johtavan koulutuksen perusteina ovat kansainvälisen tason, kansallisen tason, alueellisen tason sekä oppilaitos- ja koulutusohjelmatason määrittelemät tavoitteet. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, EQF) määrittää ammattikorkeakoulututkinnon tasolle 6 ja luo edellytykset elinikäiselle oppimiselle ja tutkintorakenteiden joustavuudelle Euroopan korkeakoulualueella. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

Bolognan prosessin ohjeistukseen perustuen Saimaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmissa tavoitteet on kuvattu opiskelijan näkökulmasta lähtevinä osaamistavoitteina eli kompetensseina. Osaamistavoitteet kuvaavat lyhyesti opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä eli, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään opintojakson lopussa saadakseen hyväksytyn arvosanan. Saimaan ammattikorkeakoulussa AMK-tutkintojen yleiset osaamistavoitteet on kuvattu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston eli Arenen työryhmän (2010) mukaisesti ja niissä on huomioitu tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF). Tämän lisäksi jokaisella koulutusohjelmalla on omat alakohtaiset kompetenssinsa, jotka tavoitetaan vuositeemojen avulla.

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla moniammatillinen työskentely on osa opintoja; yhteisiä sosiaali- ja terveysalan opintoja on 22 op. Oppimiskäsityksen perustana on sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan tieto ja oppiminen rakentuvat suhteessa oppijan elämänkokemukseen ja aikaisemmin hankittuun osaamiseen.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO, TERVEYDENHOITAJA (AMK), SAIRAANHOITAJA (AMK)

 

Saimaan ammattikorkeakoulussa hoitotyön koulutusohjelman, terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon profiilina on vahva turvallisuusosaaminen asiakastyössä ja näyttöön perustuva terveydenhoitotyön osaaminen. Tämä osaaminen syvenee erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvissa oppimis- ja harjoittelutilanteissa. Koulutuksella vastataan työelämän muuttuviin haasteisiin.

 

KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

 

Saimaan ammattikorkeakoulusta, hoitotyön koulutusohjelman terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu osaavia terveydenhoitajia, joiden työn tavoitteena on eri-ikäisten ihmisten ja erilaisten perheiden terveyden edistäminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistaminen. Tavoitteena on, että koulutuksesta valmistuneet terveydenhoitajat hallitsevat hyvin hoitotyön tiedot ja taidot sekä soveltavat käytäntöön tutkimustietoa asiakaslähtöisesti ja eettisesti ihmisyttä kunnioittaen.

Tutkinnon laajuus ja rakenne

Tutkinnon laajuus 240 op

Perusopinnot  32 op

 • Opiskelu- ja viestintäosaaminen 
 • Turvallisuusosaaminen hoitotyössä
 • Toimintaympäristö- ja palveluosaaminen

Ammattiopinnot 105 op

 • Hoitotyön ammatillinen perusosaaminen
 • Lääketieteellinen osaaminen
 • Kliinisen hoitotyön osaaminen
 • Terveydenhoitotyön ammattiopinnot
 • Terveydenhoitotyön kehittämisosaaminen

Vapaastivalittavat opinnot 3 op

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 85 op

Opinnäytetyö 15 op  

Suuntautumisvaihtoehdot/Valinnaiset opinnot

Opintojen loppuvaiheessa opiskelijoilla on mahdollisuus valita oman mielenkiintonsa mukaan 3 op seuraavista opintojaksoista:

 • Yhteisödiagnoosi 3 op
 • Erityisryhmien terveydenhoitotyö 3 op
 • Kotitapaturmien ehkäisy 3 op

Toteuttaja

 

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti