SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

TO13 G050S10

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

TO13 (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUSOHJELMIEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

 

Suomen ammattikorkeakoululainsäädännön (2003/351) mukaan ammattikorkeakoulutuksen perustehtävänä on yhdistää teoreettinen tutkimustieto ja työelämän käytännöt. Saimaan ammattikorkeakoulu on ottanut käyttöön osaamisperustaisen opetussuunnitelman syksyllä 2011. Tutkintoon johtavan koulutuksen perusteina ovat kansainvälisen tason, kansallisen tason, alueellisen tason sekä oppilaitos- ja koulutusohjelmatason määrittelemät tavoitteet. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, EQF) määrittää ammattikorkeakoulututkinnon tasolle 6 ja luo edellytykset elinikäiselle oppimiselle ja tutkintorakenteiden joustavuudelle Euroopan korkeakoulualueella. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

Bolognan prosessin ohjeistukseen perustuen Saimaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmissa tavoitteet on kuvattu opiskelijan näkökulmasta lähtevinä osaamistavoitteina eli kompetensseina. Osaamistavoitteet kuvaavat lyhyesti opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä eli, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään opintojakson lopussa saadakseen hyväksytyn arvosanan. Saimaan ammattikorkeakoulussa AMK-tutkintojen yleiset osaamistavoitteet on kuvattu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston eli Arenen työryhmän (2010) mukaisesti ja niissä on huomioitu tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF). Tämän lisäksi jokaisella koulutusohjelmalla on omat alakohtaiset kompetenssinsa, jotka tavoitetaan vuositeemojen avulla. Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla moniammatillinen työskentely on osa opintoja; yhteisiä sosiaali- ja terveysalan opintoja on 22 op. Oppimiskäsityksen perustana on sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan tieto ja oppiminen rakentuvat suhteessa oppijan elämänkokemukseen ja aikaisemmin hankittuun osaamiseen. 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO, TOIMINTATERAPEUTTI (AMK)

 

Saimaan ammattikorkeakoulussa kuntoutuksen eli fysio- ja toimintaterapeuttien (AMK) koulutusohjelmien profiilina on vahva työ- ja toimintakyvyn arviointitaito sekä näyttöön perustuva terapia- ja ohjausosaaminen. Tämä osaaminen saavutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuvissa oppimis- ja harjoittelutilanteissa. Koulutuksella vastataan ja ennakoidaan työelämän sekä lähialueiden terveyden, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen haasteisiin. Opiskelu pohjaa tutkivaan oppimiseen, jossa opiskelijalla on aktiivinen rooli oppimisensa edistämisessä.

 

KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

 

Saimaan ammattikorkeakoulun toimintaterapian koulutusohjelmassa koulutetaan tulevaisuuden haasteisiin vastauksia etsivälle kuntoutusalalle analyyttisiä, itsenäisesti työskenteleviä ammattilaisia. Valmistunut toimintaterapeutti osaa arvioida eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten toiminnallisuutta käyttäen arviointimenetelmiä perustellusti sekä käyttää kokoamaansa tietoa ihmisen toiminnan tukemisessa. Tavoitteena on, että valmistuneet toimintaterapeutit ovat asiakaslähtöisiä hyvinvoinnin edistäjiä sekä osaavat soveltaa tietojaan ja taitojaan vaihtuvien tilanteiden mukaan. 

Saimaan ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttikoulutuksessa painottuu toiminnan analysointi, porrastaminen ja soveltaminen käytännössä. Valmistunut toimintaterapeutti osaa tarttua toimeen ja käyttää tutkivaa otetta omassa työssään sekä sen kehittämisessä. Hän osaa hahmottaa työkenttänsä ja pystyy tarttumaan kehittämiskohteisiin huomioiden kuntoutumisketjun kokonaisuuden. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

 

Tutkinnon laajuus ja rakenne

 

Tutkinnon laajuus 210 op

Perusopinnot 54 op

  • Opiskelu- ja viestintäosaaminen
  • Ammatillinen kasvu ja toimintaterapian asiantuntijuus
  • Ihmisen rakenteen ja toiminnan osaaminen

Ammattiopinnot 72 op 

  • Toiminnan analysointi ja soveltaminen
  • Toimintaterapiaprosessiosaaminen
  • Toimintaterapian kehittämisosaaminen

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 59 op

Opinnäytetyö 15 op

Toteuttaja

 

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti