SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

KUVA18 KUVA17 KUVA17M KUVA16 KUVA16M KUVA15 KUVA15M KUVA14

Kulttuuriala

KUVA18 (Muokattavana)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

Kuvataiteilija KUVA17

Tutkinnon laajuus ja rakenne

Tutkinnon laajuus on 4 vuotta ja 240 opintopistettä

Amk:n yhteiset opinnot 11op

Perus- ja ammattiopinnot 169op

Vapaasti valittavat opinnot 15op

Harjoittelu 30op

Opinnäytetyö 15op

Yhteensä 240 op

Kuvataiteen koulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva, 2017aloittaneet

http://www.saimia.fi/docs/opiskelu/ops-rakennekuvat/2016-2017/kuvataiteilija_ops.pdf

Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö

Kuvataiteilija amk toimii itsenäisenä taiteilijana ja osaa toimia monikulttuurisessa sekä kansainvälisissä työyhteisössä. Hän voi myös työskennellä ohjaus- ja suunnittelutehtävissä erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa projekteissa ja yhteisöissä. Kuvataiteilija toteuttaa erilaisia hankkeita yksin ja yhdessä muiden taiteilijoiden sekä eri tahojen kanssa.

Koulutuksessa keskitytään nykytaiteeseen. Lisäksi opitaan perinteisiä taiteen tekemisen menetelmiä. Kuvataidetta opiskellaan monipuolisesti. Opiskelija oppii kuvataidetta tekemisen ja teorian kautta työelämälähtöisissä projekteissa. Taiteen tekeminen erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistaa opiskelijan ammatillista kehittymistä ja visuaalisen alan asiantuntijuutta. Kuvataiteilijalla on vahva ammatti-identiteetti ja oman alansa arvoperusta. Työelämäläheisyyttä vahvistavat opettajina toimivat kuvataiteilijat. Opiskelija oppii toimimaan monikulttuurisissa ympäristöissä, oman alansa verkostoissa ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Opiskelija tekee opintojensa ajaksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon hän voi koota opintoja kuvataiteen lisäksi muilta koulutusaloilta.

Kuvataiteilijan opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulun yhteisistä perusopinnoista (9 op) ja kuvataiteen alakohtaisista perusopinnoista (87 op). Ammattiopinnot koostuvat taiteen tekemisen menetelmistä (24 op), vaihtoehtoisista opinnoista (24 op) ja taiteellisesta työskentelystä (36 op). Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (30 op) toteutuu opiskelijalähtöisesti ja joustavasti. Opiskelija täydentää osaamistaan vapaasti valittavilla opinnoilla (15 op). Opinnäytetyössä (15 op) opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisensa.

Tutkinto antaa edellytykset hakea jatkokoulutukseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto, yliopistojen maisteriohjelmat).

Suomen ammattikorkeakoululainsäädännön (2003/351) mukaan ammattikorkeakoulutuksen perustehtävänä on yhdistää teoreettinen tutkimustieto ja työelämän käytännöt. Saimaan am­mattikorkeakoulu on ottanut käyttöön osaamisperustaisen opetussuunnitelman syksyllä 2011. Tutkintoon johtavan koulutuksen perusteina ovat kansainvälisen tason, kansallisen tason, alueellisen tason sekä oppilaitos- ja koulutusohjelmatason määrittelemät tavoitteet. Eurooppa­lai­nen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, EQF) määrittää ammatti­kor­ke­a­­­koulututkinnon tasolle 6 ja luo edellytykset elinikäiselle oppimiselle ja tutkintorakenteiden joustavuudelle Euroopan korkeakoulualueella.http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

Bolognan prosessin ohjeistukseen perustuen Saimaan ammattikorkeakoulun opetussuunni­telmissa tavoitteet on kuvattu opiskelijan näkökulmasta lähtevinä osaamistavoitteina eli kom­pe­tensseina. Osaamistavoitteet kuvaavat lyhyesti opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä eli, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään opintojakson lopussa saa­dakseen hyväksytyn arvosanan. Saimaan ammattikorkeakoulussa AMK-tutkintojen yleiset osaamistavoitteet on kuvattu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston eli Arenen työryhmän (2010Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry) mukaisesti ja niissä on huomioitu tutkintojen kansallinen viitekehys (NQF).

Yleisten kompetenssien li­säk­si jokaisella koulutusohjelmalla on omat alakohtaiset kompetenssinsa, jotka tavoitetaan vuositeemojen avulla. Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelman ydinkompetenssit ovat:

YDINKOMPETENSSIT

TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN OSAAMINEN

TAITEEN ARVIOINTI-JA ANALYSOINTIOSAAMINEN

TAITEILIJAN AMMATIN HARJOITTAMISEN OSAAMINEN

  • opiskelija osaa käyttää ja soveltaa taiteen tekemisen menetelmiä tuottaessaan itsenäisesti taidetta

  • opiskelija tunnistaa ja hyödyntää taiteen käsitteitä

  • oman taiteellisen toiminnan kytkeminen nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan

  • ymmärtää taiteilijan toimeentulon edellytykset

  • ammatti-identiteetin löytäminen ja ammatillinen kehittyminen

Toteuttaja

Saimaan ammattikorkeakoulu

Kuvataide

Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti