SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

EH18 EH17 EHK18 EH16 EHK17 EH15A EH15B EHK16 EH14A EH14B EH14M EHK15

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

EH18 (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Ensihoitaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), EH16

Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitajakoulutuksen profiilina on kouluttaa laaja-alaiset tiedot ja taidot sekä niiden teoreettiset perusteet hallitsevia, itsenäiseen päätöksentekoon sekä kansainvälisiin työtehtäviin kykeneviä ensihoidon ammattilaisia.

Tutkinnon laajuus ja rakenne

Ensihoitajakoulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Ensihoitaja (AMK) - tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opetussuunnitelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoitteluista sekä opinnäytetyöstä. Koulutus sisältää yleissairaanhoitajan osaamisen edellyttämät opinnot.

Opiskelijan ammatillinen kasvu etenee eettiseen ja turvalliseen hoitotyöhön perehtyjästä, hoitotyön kliinisten taitojen osaajaksi, hoitotaitojen soveltajaksi ja terveyden edistäjäksi sekä opintojen loppuvaiheessa ensihoidon erikoisosaamisen hallitsijaksi ja hoitotyön kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Nämä vuosi- ja lukukausiteemat ja niille asetetut osaamistavoitteet auttavat opiskelijaa keskittymään johdonmukaisesti ydintietojen ja -taitojen opiskeluun.

ENSIHOITAJAKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon vahvan ammatti-identiteetin omaavia ensihoitajia, jotka toimivat työssään ensihoidon arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Valmistunut ensihoitaja osaa tunnistaa ja ennakoida potilaan henkeä uhkaavat tilanteet ja toimia niissä tilanteen edellyttämällä tavalla. Hän perustaa päätöksentekonsa tutkittuun tietoon.

Ensihoitaja osaa tulkita luotettavasti ensihoidon tutkimusvälineistön avulla saatua tietoa ja hyödyntää sitä tarkoituksenmukaisesti potilaan tilan arvioinnissa. Hän hallitsee itsenäisesti kriittisesti sairastuneen tai vammapotilaan lääkehoidon toteuttamisen hoitotason lääkkeillä. Ensihoitaja osaa toimia tilannejohtajana ja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Valmistunut ensihoitaja osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita. Hän ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Ensihoitaja ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa.

Opintojen aikana opiskelija syventyy ensihoidon opintojen lisäksi mm. sisätautien hoitotyöhön, mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön, kirurgiseen ja perioperatiiviseen hoitotyöhön, perhe- ja yhteisöhoitotyöhön, anestesia- ja tehohoitotyöhön sekä hyvinvointiyrittäjyyteen. Ammatilliset harjoittelut vuorottelevat teoriaopintojen kanssa koko koulutuksen ajan.Opiskelijoita kannustetaan lähtemään myös kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana.

Toteuttaja

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti