SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

SH18 SH18M SH17A SH17B SH17M SHK18 SHK18M SH16A SH16B SH16M SHK17 SHK17M SH15A SH15B SH15M SHK16 SHK16M SH14A SH14B SH14M SHK15 SHK15M

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

SH18 (Muokattavana)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO, SAIRAANHOITAJA (AMK), SH15A

Tutkinnon laajuus ja rakenne

Ammattikorkeakoulu tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Sairaanhoitajan tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelman rakenne koostuu EU:n asettamien sairaanhoitajan osaamisvaatimusten edellyttämästä työelämälähtöisestä ydinosaamisesta (180op) ja ammatillisista täydentävistä opinnoista (30op). Täydentävistä opinnoista 15op pitää kohdentua suoraan sairaanhoitaja ammattiin ja toiset opiskleija voi halutessaan valita jostain muista sairaanhoitajan osaamista täydentävistä opinnoista.

Opiskelijan ammatillinen kasvu kuvataan vuositeemoina, joissa sairaanhoitajaopiskelijan oppimisenpolku etenee hoitotyön perehtyjästä kohti sairaanhoidon kehittäjää ja vaikuttajaa. Vuositeemat ja niiden osaamistason kuvaukset sekä lukukausiteemat auttavat opiskelijaa keskittymään ydintietojen ja -taitojen sekä eettisten periaatteiden oppimiseen. Opinnoissaan opiskelija kartuttaa ammatillista osaamistaan tietämisen, ymmärtämisen ja toiminnan osaamisessa sekä kyvyssähallita erilaisia tilanteita. Oppiminen on tavoitteellista, tilannesidonnaista ja vuorovaikutuksellista toimintaa. Tämä edellyttää opiskelijan omien tavoitteiden ja päämäärien tunnistamista sekä oma-aloitteisuutta.

SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö

https://www.saimia.fi/docs/opiskelu/ops-rakennekuvat/2015-2016/sairaanhoitaja_ops.pdf

Sairaanhoitajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon vahvan ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen omaavia sairaanhoitajia, jotka osaavat toimia muuttuvassa terveydenhuollon toimintaympäristössä. Sairaanhoitajan ammatillisuus rakentuu vahvasta kliinisestä osaamisesta, joka saavutetaan tutkittuun tietoon perustuvalla teoriaopetuksella, hoitotaitojen harjoituksilla ja simulaatioilla sekä ammatillisella harjoittelulla autenttisissa työpaikoissa.

Sairaanhoitaja osaa arvioida, ennakoida ja hoitaa potilaan / asiakkaan terveyttä ja siinä mahdollisesti ilmeneviä muutoksia. Sairaanhoitaja perustaa päätöksentekonsa tutkittuun tietoon. Koulutuksen aikana valmistuva sairaanhoitaja oppii arvioimaan omaa osaamistaan ja tunnistaa omat kehittämistarpeensa. Hän osaa toimia itsenäisesti ja osana moniammatillista tiimiä, vastaten omasta toiminnastaan ja samalla toimien sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Sairaanhoitaja tunnistaa eri kulttuurista tulevien ihmisten tarpeita ja osaa ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan. Tämän lisäksi valmistuva sairaanhoitaja noudattaa ammattikunnan eettisiä ohjeita ja on omaksunut vahvan ammattikuntansa arvoperusta.

Sairaanhoitajakoulutuksen aikana opiskelija saa vahvan tieto- ja taitopohjan tulevaa ammattiaan varten erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä. Sairaanhoitotyön perusosaaminen rakentuu hoitotyön perustaidoista, lääkehoidosta, sisätautien hoitotyöstä, kirurgisesta ja perioperatiivisesta hoitotyöstä, mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä, perhe- ja yhteisöhoitotyöstä ja näitä tukevista lääketieteellisistä opinnoista.

Opintojen aikana tuleva sairaanhoitaja voi suunnata osaamistaan mm. kotihoitoon, anestesia- ja leikkaussalihoitoyöhön, tai akuutti- ja tehohoitotyöhön. Ammatilliset harjoittelut (75op) vuorottelevat teoriaopintojen kanssa koko koulutuksen ajan. Kotimaan harjoittelujen lisäksi opiskelijoita kannustetaan lähtemään kansainvälisiin vaihtoihin.

Valmistuvan sairaanhoitajan osaaminen mahdollistaa työskentelyn mitä moninaisemmissa työpisteissä: sairaalan vuodeosastot, poliklinikat, teho-osasto, anestesia- ja leikkausosastot, kotihoito, vanhustenhoito, asiantuntija tehtävät jne. EU-standardit täyttävä sairaanhoitajakoulutus antaa pätevyyden työskennellä sairaanhoitajana muissa EU-maissa.

SAIRAANHOITAJA (AMK)-TUTKINNON TÄYDENTÄVÄT OPINNOT

Suuntautumisvaihtoehdot/Valinnaiset opinnot

Opiskelija valitsee tutkintoonsa 30op täydentäviä opintoja, joista ainakin 15op tulee valita koulutusohjelman omasta tarjonnasta. Loput 15op voivat olla muiden alojen sairaanhoitajan osaamista vahvistavia ammattikorkeakouluopintoja.

Päivystyshoitotyö

Tehohoitoyö

3

3

Kriisihoitotyö

3

Sairaanhoitaja tiimin vetäjänä

3

Akuuttihoitotyö kotisairaanhoidossa

5

Hoidon tarpeen arviointi kotona

3

Arjen toiminnan tukeminen

3

Asiakasturvallinen hoitotyö kotona

3

Vaativa hoitotyö kotona

3

Innovaatio-osaaminen ja terveysteknologia hoitotyössä

3

Anestesiahoitotyön osaaminen

3

Leikkaushoitotyön osaaminen

3

Päiväkirurgisen hoitotyön osaaminen

3

Perioperatiiviset simulaatiot

3

Perioperatiivisen hoitotyön lääketieteellinen osaaminen

3

Päihdehoitotyö

3

Eri-ikäiset asiakkaat mielenterveystyössä

Seksuaalisuus ja Elämä

3

3

Mielenterveystyön työkalut

3

Asiakaslähtöiset terveyspalvelut

5

Hoitotyön taidot ja potilaan kohtaaminen

5

Hoidontarpeen arviointi ja toteutus

5

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti