SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

TH18 TH17 THK18 TH16 THK17 TH15 THK16 THK15M

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

TH18 (Muokattavana)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Terveydenhoitaja (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), TH16

Saimaan ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutuksen profiilina on kouluttaa laaja-alaiset tiedot ja taidot sekä niiden teoreettiset perusteet hallitsevia, kansainvälisiin työtehtäviin kykeneviä terveydenhoitotyön ammattilaisia, jotka osaavat edistää eri kulttuuritaustasta tulevien, eri-ikäisten ihmisten ja heidän perheidensä terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia.

Tutkinnon laajuus ja rakenne

Terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Terveydenhoitaja (AMK) - tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opetussuunnitelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoitteluista, kehittämistehtävästä sekä opinnäytetyöstä. Koulutus sisältää yleissairaanhoitajan osaamisen edellyttämät opinnot.

Opiskelijan ammatillinen kasvu etenee eettiseen ja turvalliseen hoitotyöhön perehtyjästä, hoitotyön kliinisten taitojen osaajaksi, hoitotaitojen soveltajaksi ja terveyden edistäjäksi sekä opintojen loppuvaiheessa terveydenhoitotyön erikoisosaamisen hallitsijaksi ja hoitotyön kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Nämä vuosi- ja lukukausiteemat ja niille asetetut osaamistavoitteet auttavat opiskelijaa keskittymään johdonmukaisesti ydintietojen ja -taitojen opiskeluun.

TERVEYDENHOITAJAKOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Saimaan ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon vahvan ammatti-identiteetin omaavia terveydenhoitajia, jotka osaavat edistää eri kulttuuritaustasta tulevien, eri-ikäisten ihmisten ja heidän perheidensä terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. He kykenevät tunnistamaan riskissä olevia asiakkaita ja perheitä, tukemaan ja auttamaan heitä sekä ohjaamaan avun piiriin mahdollisimman varhain.Terveydenhoitajan työ edellyttää valmiutta toimia johdonmukaisesti vaikeissakin tilanteissa sekä kykyä tehdä asiakastilanteessa itsenäisiä, tutkittuun tietoon ja hoito-ohjeisiin perustuvia päätöksiä.

Valmistunut terveydenhoitaja osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita. Hän ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii työssään terveydenhoitotyön ammattieettisiä periaatteita noudattaen.

Opintojen aikana opiskelija syventyy terveydenhoitotyön opintojen lisäksi mm. sisätautien hoitotyöhön, mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön, kirurgiseen ja perioperatiiviseen hoitotyöhön, anestesia- ja tehohoitotyöhön sekä hyvinvointiyrittäjyyteen. Ammatilliset harjoittelut vuorottelevat teoriaopintojen kanssa koko koulutuksen ajan. Opiskelijoita kannustetaan lähtemään myös kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana.

Toteuttaja

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti