SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

FY18 FY17 FYK18 FY16 FY16M FYK17 FY15 FYK16 FY14A FY14B FYK15 FYK15M

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

FY18 (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO, FYSIOTERAPEUTTI (AMK), FY14A

Tutkinnon laajuus ja rakenne

Ammattikorkeakoulu tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Fysioterapeutin tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunitelman rakenne koostuu työelämälähtöisestä ydinosaamisesta (180 op), joka sisältää ammattitaitoa edistävää harjoittelua 46 op ja täydentävää osaamista 30 op, johon opiskelija voi sisällyttää myös muita kuntotusalaa tukevia opintoja.

Opiskelijan ammatillinen kasvu esitetään vuositeemoina, joissa fysioterapeuttiopiskelijan kehittymisen polku etenee kuntoutusalaan perehtyjästä kohti fysioterapian kehittäjää ja vaikuttajaa. Vuositeemat ja niiden osaamistason kuvaukset sekä lukukausiteemat ja teemojen osaamistavoitteet auttavat opiskelijaa keskittymään ydintietojen ja -taitojen sekä eettisten periaatteiden oppimiseen. Opinnoissaan opiskelija kartuttaa ammatillista osaamistaan tietämisen, ymmärtämisen ja toiminnan osaamisessa sekä kyvyssä hallita erilaisia tilanteita. oppiminen on tavoitteellista, tiallesidonnaista ja vuorovaikutuksellista toimintaa. Tämä edellyttää opiskelijan omien tavoitteiden ja päämäärien tunnistamista.

Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö

Fysioterapeuttikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaiset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet hallitsevia tulevaisuuden haasteisiin vastauksia etsivälle kuntoutsalalle analyyttisia, itsenäisesti työskenteleviä ammattilaisia. Valmistunut fysioterapeutti osaa fysioterapeuttisen tutkimisen ja arvioinnin avulla selvittää ja tukea eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten terveyttä, liikunta-, toiminta ja työkykyä erilaisia fysioterapeuttisia menetelmiä käyttäen. Hän osaa ohjata ja kannustaa asiakkaitaan terveelliseen elämäntapaan. Tavoitteena on, että valmistunut fysioterapeutti on asiakaslähtöinen hyvinvoinninedistäjä ja hän osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan vaihtuvien tilanteiden mukaisesti.

Opetuksen tärkeänä painopisteenä on tuki- ja liikuntaelinoireiden ennaltaehkäisy ja hoito. Valmistunut fysioterapeutti hyödyntä uusinta tietoa fysioterapian vaikuttavuudesta jahän käyttää tutkivaa ja näyttöön perustuvaa työotetta omassa työssään sekä fysioterapian kehittämisessä. Kuntoutuksen kentässä toimivana, oman alansa asiantuntijana hän omaa myös valmiuksia tutkimustyöhön, yrittäjyyteen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Työtehtäviä on sekä kunnallisissa että yksityisissä kuntoutuspalveluissa ja järjestöissä. Fysioterapeutti työskentelee esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kuntoutus- ja hoitolaitoksissa, erilaisissa fysioterapia-alan yrityksissä tai terveyden edistämiseen liittyvissä suunnittelu- ja koulutustehtävissä. Fysioterapeutti voi perustaa myös oman yrityksen.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti