SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Saimaan ammattikorkeakoulu

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

Ammattikorkeakoulututkinnot

Valitse ryhmä:

SO19 SO18 SOK19 SOK19M SO17 SOK18 SOK18M SO16 SOK17 SOK17M SO15A SO15B SOK16 SOK16M SO14A SO14B SOK15MA SOK15MB

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

SO19 (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Osaamistavoitteet

Suoritettava tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK)

Sosionomikoulutuksen profiilina on kouluttaa erilaisissa oppimisympäristöissä asiakasta osallistavia ja avoimen varhaisen yhteistyön osaavia kansainvälisiä sosiaalialan osaajia. Ohjausosaaminen asiakastyössä syvenee laajenevien kotona ja arjen ympäristöissä toteutuvien palveluiden käyttämisessä sekä sähköisessä asioinnissa.

Koulutusohjelman tavoitteet ja sisältö

Sosiaalialan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaiset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet hallitsevia luovia sosiaalialan ammattilaisia.Sosiaalialan työssä käytetään hyväksi monitieteellistä lähestymistapaa, lähinnä käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteitä. Opinnoissa korostetaan teoreettisen tiedon ja käytännöllisten taitojen yhdistämistä sekä tutkivaa työotetta. Opetusta toteutetaan nykyaikaisin metodein esimerkiksi projektiopintojen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Koulutusta suunnitellaan yhteistyössä työelämän kanssa siten, että koulutus sekä vastaa työelämän muutoksiin että kehittää työkäytäntöjä.

Sosionomit työllistyvät varhaiskasvatuksen, oppilashuollon, nuorisotyön ja lastensuojelu- ja perhetyön kasvatus- ja ohjaustehtäviin sekä vanhus- ja vammaistyön sekä päihdehuollon, kuntoutuksen, sosiaalisen tuen, perusturvan ja palveluohjauksen tehtäviin julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä.

Tutkinnon laajuus ja rakenne

http://www.saimia.fi/docs/opiskelu/ops-rakennekuvat/2016-2017/sosionomi_ops.pdf

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmissa siirrytään rakenteeseen, jossa tutkinnot koostuvat työelämälähtöisen ydinosaamisen 180 op ja täydentävän osaamisen 30 op kokonaisuuksista. Tutkinnon laajuus on 210 op.

Opiskelijan ammatillinen kasvu esitetään vuositeemoina, joissa kuvataan sosiaalialan opiskelijan kehittymisen polku yksilöön, yhteiskuntaan ja palvelujärjestelmään perehtyjästä sosiaalialan kehittäväksi ammattilaiseksi työelämään. Vuositeemat ja niiden osaamistason kuvaukset sekä lukukausiteemat ja teemojen osaamistavoitteet auttavat opiskelijaa keskittymään ydintietojen ja -taitojen sekä eettisten periaatteiden oppimiseen. Opinnoissaan opiskelija kartuttaa ammatillista osaamistaan tietämisen, ymmärtämisen ja toiminnan osaamisessa sekä kyvyssä hallita erilaisia tilanteita. Oppiminen on tavoitteellista, tilannesidonnaista ja vuorovaikutuksellista toimintaa. Tämä edellyttää opiskelijan omien tavoitteiden ja päämäärien tunnistamista.

SOSIONOMI (AMK)- TUTKINNON OPPIMISPROSESSIKUVAUS

 

1. vuosi Yksilöön, yhteiskuntaaan ja palvelujärjestelmään perehtyjä Sosiaalinen yhteiskunnassa 31 op 
 
Opiskelija ymmärtää sosiaalisen käsitteen yhteiskunnallisen merkityksen sosiaalipolitiikan, sosiaalihuollon, sosiaaliturvan, sosiaalipalvelujen ja hyvinvointipalvelujen kokonaisuuden toimintaympäristössä.

Yksilö palvelujärjestelmässä 32 op

Opiskelija ymmärtää hyvinvointialan palvelurakenteen muutoksen järjestelmä- ja sektorikeskeisyydestä asiakaslähtöisiin ja verkottuneisiin palveluihin. 

2.vuosi Asiakastyön osaaja

Asiakkaan kohtaaminen 31 op

Opiskelija osaa tunnistaa ja kartoittaa kasvatukseen, kuntoutukseen, ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyviä kysymyksiä ihmisten välisistä suhteista, sosiaalisista tilanteista ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta käsin.

Sosiaalipedagoginen asiakastyö 31 op

Opiskelija ymmärtää työmenetelmät sosionomin (AMK) ammatillisuuden perustana ja hän osaa käyttää eri menetelmiä tavoitteellisesti ja tietoisena toimintana.

3.vuosi Monialaisen asiakastyön ohjaaja ja oman ammatillisen kasvun edistäjä

Ohjausosaaminen asiakastyössä 30 op 

Opiskelijalla on taitoa ammattieettiseen dialogiin erilaisten ihmisten kanssa ja hän kykenee arvostamaan arkielämän moninaisuuksia. Opiskelija osaa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita.

Oman ammatillisen kasvun vahvistaminen 30 op

Opiskelijan ammatillinen tietoisuus ja itseluottamus lisääntyvät, mikä tuo työskentelyvalmiutta ja -varmuutta. Opiskelijan ammatillisen kiinnostuksen ja hänen valintojensa perusteella erityisosaaminen kohdentuu sosiaalialan työn eri alueille.

4.vuosi Tutkiva kehittäjä ja vaikuttaja

Kehittäväksi ammattilaiseksi  työelämään 25 op

Opiskelija on omaksunut tutkivan ja kehittävän työotteen sekä oman toiminnan ja oman oppimisen jatkuvan itsearvioinnin, reflektiivisen ammatillisuuden. Opiskelija osaa toimia kehittämisen ja johtamisen tehtävissä sekä edistää sosiaalista näkökulmaa.

 

 

SOSIONOMI (AMK)-TUTKINNON TÄYDENTÄVÄT OPINNOT

Opiskelijan on suoritettava 30 op täydentäviä opintoja.

Opiskelijan tulee suorittaa 15 op pakollisina sosionomikoulutuksen täydentävinä opintoina:

Sosiaalityön uudistuvat käytännöt 5 op

Osallisuutta edistävä työeläprojekti 5 op

Sekä yksi seuraavista:

Mediaosaaminen 5 op

Soveltavan taiteen menetelmät 5 op

Perhetyön ja lastensuojelutyön menetelmiä 5 op

Ikääntyneen asuminen ja hyvinvointi 5 op

Tämän lisäksi opiskelijan tulee suorittaa 15 op joko sosionomikoulutuksen täydentävistä opinnoista tai sosionomin osaamista vahvistavien ammattiopintojen opintojaksoista toisesta koulutusohjelmasta, koulutusalalta tai toisesta oppilaitoksesta valittuja vähintään ammattikorkeakoulutasoisiaopintojaksoja. Opiskelija hyväksyttää muualle tehtävien opintojen suunnitelman etukäteen. Opiskelija huolehtii itse näiden opintojen aikatauluttamisesta.

LASTENTARHANOPETTAJAN KELPOISUUDEN TUOTTAVA OPINTOPOLKU

Opiskelija voi halutessaan valita osana opintojaan suoritettavan varhaiskasvatuksen opintopolun, joka tällä hetkellä antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin. Kelpoisuuden tuottavat opinnot koostuvat kaikille sosionomi-opiskelijoille yhteisistä opintokokonaisuuksista sekä valittavista täydentävistä opinnoista, opinnäytetyöstä sekä harjoittelusta. Harjoitteluista kaksi, joista toinen on syventävä harjoittelu, tulee tehdä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä. Opinnäytetyön tulee liittyä varhaiskasvatukseen tai pienen lapsen perheeseen.

Täydentävät opinnot ajoittuvat pääosin opintojen loppupuolelle.

Kelpoisuuden tuottavat opintojaksot sekä opintojaksot, joiden suoritukseen liittyy rajauksia:

  • Työelämän toiminta-alueet 1 tai 2, 5 op toteutettava varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä
  • Harjoittelu 12 op (joko 1., 2. tai 3. vuosi)
  • Syventävä harjoittelu (pedagoginen harjoittelu) 12 op (4. vuosi)
  • Opinnäytetyö 15 op

Täydentävät opinnot LTO-opintopolulla:

  • Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 5 op
  • Pienen lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen 5 op
  • Perhetyön ja lastensuojelun työmenetelmiä 5 op
  • Mediaosaaminen 5 op
  • Liikunnan, laulun ja leikin menetelmiä 5 op
  • Soveltavan taiteen menetelmiä 5 op

Toteuttaja

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti