SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson kuvaus

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVALMK19/Vapaasti valittavat
OpintojaksoKH00BH23 Liiketalouden ala ja suomi toisena kielenä 2 (B1), 5.00 op, 133 h
Liiketalouden alan valmentavat opinnot
Alakohtaiset opinnot
ToteutusVALM LIIKETALOUS 2/18001
ToteutusajankohtaKevät/2018-2019
VastuuopettajaRantonen Pirjo
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVALMK19 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.06.2019 - 31.07.2019
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika28.01.2019 - 17.05.2019
Toteutustapa Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö, Muu
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Toteutuspaikka Kielikeskus / Lappeenranta

Paikasta riippumaton

Arviointi viimeistään 31.08.2019 
Tenttipäivä  
Tentin uusintapäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 01.03.2020 
Kuvauksen kieli suomi 
Tavoitteet

Opiskelija laajentaa liiketalouden alan ja käsitteiden tuntemustaan. Opiskelija tiedostaa ammatillisen kielen tilanteisen vaihtelun työelämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija ymmärtää erilaisia liiketalouden alan tekstejä. Kieliopintojen taitotaso on B1.1–B1.2.

 
Opintojakson/osan tavoitteet

Opiskelija laajentaa liiketalouden alan ja käsitteiden tuntemustaan. Opiskelija tiedostaa ammatillisen kielen tilanteisen vaihtelun työelämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija ymmärtää erilaisia liiketalouden alan tekstejä. Kieliopintojen taitotaso on B1.2.

Osaamisjuonteet
Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan suomalaisiin yrityksiin ja organisaatioihin sekä yrityksen toimintoihin. Lisäksi laajennetaan ammatillista sanastoa sekä harjoitellaan kielen tilanteista vaihtelua, tutustutaan kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin sekä ammatillisen kielen tyypillisiin piirteisiin.


Aihe 1: Yritystoiminnan peruskäsitteitä ja BMC-malli (viikot 23-24 & 31)
Aihe 2: Yrityksiin tutustumista; raportin kirjoittaminen (viikot 25-26)
Aihe 3: Yrityksen rahavirrat ja kehityksen kuvaaminen(viikko 27)
Aihe 4: Asiakkuudet ja arvolupaus; ryhmäviestintä ja kielen vaihtelu (viikot 28-29)
Aihe 5: Vastuullisuus yritystoiminnassa; yrityksen tekstejä (viikko 30)

Edeltävät opinnot

Suomen kielen taitotaso B1

Opetusjärjestelyt

Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8-16 välille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.
Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Oppimismenetelmät

Tehtäväperustaisuus: kirjalliset ja suulliset tehtävät
Yksilö- ja ryhmätehtävät verkossa
Itsenäinen opiskelu ja tiedonhaku
Tuettu itsenäinen ja pienryhmäopiskelu
Yritysvierailu verkossa
Case-oppiminen (BMC-mallin rakentaminen)


Pedagogiset toimintatavat

Opiskelijoita kannustetaan ja ohjataan itseohjautuvuuteen ja aktiivisuuteen. Pari- ja ryhmätyöskentelytaidot ovat osa liike-elämän vaatimuksia. Työelämälähtöisyys toteutuu tutkimalla kohdeyritystä. Opintojaksolla käytetään digitaalisia työvälineitä. Suomen kielen oppiminen yhdistyy liiketalouden aihepiireihin.

Oppimateriaali
 • Opettajan jakama materiaali verkossa (mm. PP-tiedostot, linkit, webinaarit, jne.)

 • Opiskelijoiden etsimä materiaali (yksilöinä ja/tai ryhmätyönä)

Hyväksymisvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Yksilö- ja ryhmätehtävät 60 %
Case-tehtävä 40 %

Arviointikriteerit:

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

HYL

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Muut toteutusjärjestelyt

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus

Aihe 1, vko 23-24 ja 31
Yritystoiminnan peruskäsitteitä
Yhteensä noin 35 h

 • BMC-mallin tutustuminen

 • Sanastoharjoituksia yritystoiminnan peruskäsitteistä sekä lukusanaharjoituksia

 • BMC-malli kohdeyrityksestä

 • Yrityksen esittely videolla

Aihe 2, vko 25-26
Yrityksiin tutustumista; raportin kirjoittaminen
Yhteensä noin 30 h

 • Yritysvierailu Skypen välityksellä

 • Raportin kirjoittaminen

 • Yhtiömuotoihin tutustuminen


Aihe 3, vko 27
Yrityksen rahavirrat ja kehityksen kuvaaminen
Yhteensä noin 15 h

 • Teksti- ja sanastotehtävä yrityksen rahavirroista

 • Henkilökohtaisen budjetin laatiminen

 • Sanastoharjoituksia yrityksen kehityksen kuvaamisesta

Aihe 4, vko 28-29
Asiakkuudet ja arvolupaus; ryhmäviestintä ja kielen vaihtelu
Yhteensä noin 30 h

 • Asiakkuuksiin ja arvolupaukseen liittyvä tehtävä

 • Teksti- ja sanastotehtävä palavereista

 • Palaveriharjoitus ja muistion kirjoittaminen

 • Ryhmätyö kielen vaihtelusta: tiedonhaku ja tulosten esittely

Aihe 5, vko 30
Vastuullisuus yritystoiminnassa; yrityksen tekstejä
Yhteensä noin 15 tuntia

 • Artikkeliin pohjautuva verkkokeskustelu vastuullisesta yritystoiminnasta

 • Yrityksen tekstilajeihin tutustuminen

 • Sähköpostin kirjoittaminen

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat