SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson kuvaus

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVALMK19/Vapaasti valittavat
OpintojaksoTE00BH27 Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 1 (B1), 5.00 op, 133 h
Tekniikan alan valmentavat opinnot
Alakohtaiset opinnot
ToteutusVALM TEKNIIKKA 1/18001
ToteutusajankohtaKevät/2018-2019
VastuuopettajaRantonen Pirjo
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVALMK19 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.05.2019 - 31.05.2019
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Kyllä
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika28.01.2019 - 16.04.2019
Toteutustapa Verkko
Suoritustapa Harjoitustyö, Muu
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Toteutuspaikka Kielikeskus / Lappeenranta

Paikasta riippumaton

Arviointi viimeistään 30.06.2019 
Tenttipäivä  
Tentin uusintapäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.12.2019 
Kuvauksen kieli suomi 
Tavoitteet

Opiskelija tietää perusasioita tekniikan alasta Suomessa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää tekniikan keskeisiä käsitteitä sekä tuntee tekniikan ammatillisia tehtäväalueita. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.

 
Opintojakson/osan tavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan tekniikan alaan osana suomalaista yhteiskuntaa, tekniikan alan keskeisiin käsitteisiin ja tiedonhakuun. Opintojaksolla opiskellaan ammatillista sanastoa ja vahvistetaan keskeisten rakenteiden hallintaa.

Osaamisjuonteet
Sisältö

Perehdytään tekniikan alan käsitteisiin ja aiheisiin, mikä valmentaa opiskelijaa alan suomen kielen käyttöön korkeakouluopiskelussa ja työelämässä.

vko 18-19: Tekniikan alan työtehtävät ja osaaminen
vko 20: Tekniikka ja luonnontieteelliset ilmiöt arjessa
vko 21: Laitteita ja ohjeita
vko 22: Tekniikan alan tietolähteitä ja tekstejä

Edeltävät opinnot

Suomen kielen taitotaso B1

Opetusjärjestelyt

Oppimismenetelmät

Opiskelija toimii pääasiassa Moodle-oppimisympäristössä, erilaisilla verkkosivuilla sekä lähes päivittäisissä verkkotapaamisissa, jotka sijoittuvat klo 8-16 välille. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.
Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Pedagogiset toimintatavat

Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä, minkä lisäksi opiskelijaa ohjataan tutustumaan alaan ja sen toimijoihin esim. asiantuntijavideoiden kautta. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu pääasiassa pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monipuolisesti tekniikan alaan.

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali verkossa (mm. artikkelit ja videot)
Opiskelijoiden etsimä materiaali

Hyväksymisvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät

Arviointiasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät.

Arviointikriteerit:

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

HYL

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Muut toteutusjärjestelyt

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus

Aihe 1, vko 18-19

Tekniikan alan työtehtävät ja osaaminen
Yhteensä noin 44 h, joista verkkotapaamisia noin 8 h

- Tekniikan alan ammattiin tutustuminen ja ammatin esittely
- Tiedonhankintatehtävä teollisuudenaloista ja yhden teollisuudenalan esittely
- Teollisuus- tai teknologiayritykseen tutustuminen
- Tekstitehtävä osaamisvaatimuksista
- Sanasto- ja rakenneharjoituksia

Aihe 2, vko 20

Tekniikka ja luonnontieteelliset ilmiöt arjessa
Yhteensä noin 28 h, joista verkkotapaamisia noin 5 h

- Luonnontieteelliseen ilmiöön liittyvän sanaston kerääminen ja ilmiön esittely
- Laboratoriokokeen kuvaaminen kirjallisesti
- Teksti- ja haastattelutehtävä kodintekniikasta

Aihe 3, vko 21

Laitteita ja ohjeita
Yhteensä noin 28 tuntia, joista verkkotapaamisia noin 5 h

- Lehtiartikkeliin pohjautuva keskustelu laitteista
- Käyttöohjeisiin tutustuminen ja käyttöohjeen laatiminen
- Teksti- ja sanastotehtäviä teknisistä ominaisuuksista sekä jonkin laitteen esittely

Aihe 4, vko 22
Tekniikan alan tietolähteitä ja tekstejä
Yhteensä noin 28 tuntia, joista verkkotapaamisia noin 3 h

- Tiedonhakuun liittyviä tehtäviä
- Tekniikan alaan liittyvään artikkeliin perehtyminen ja artikkelista kertominen
- Tekniikan alan julkaisuun tutustuminen ja julkaisun esittely kirjallisesti

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat