SoleOPS 3.12.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson kuvaus

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVALMK19/Vapaasti valittavat
OpintojaksoTH00BH19 Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 3 (B2), 5.00 op, 133 h
Sosiaali- ja terveysalan valmentavat opinnot
Alakohtaiset opinnot
ToteutusVALM SOTE 3/19001
ToteutusajankohtaSyksy/2019-2020
VastuuopettajaBackman Anne
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVALMK19 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 30.09.2019
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika28.01.2019 - 14.06.2019
Toteutustapa Verkko
Suoritustapa Muu
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Toteutuspaikka Kielikeskus / Lappeenranta
Arviointi viimeistään 30.10.2019 
Tenttipäivä  
Tentin uusintapäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 12.06.2020 
Kuvauksen kieli suomi 
Tavoitteet

Opiskelija soveltaa aiemmin opittua sosiaali- ja terveysalan osaamistaan. Opiskelija syventää suomen kielen taitoaan niin, että hän pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen alan korkeakouluopinnoissa ja tutustuessaan suomalaisiin alan työyhteisöihin. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeää, sujuvaa ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä omaan alaansa ja työelämään liittyvistä aiheista. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

.

 
Opintojakson/osan tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu ammattialan käsitteisiin ja aiheisiin, mikä valmistaa opiskelijaa sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskeluun ja viestintään työelämässä. Tutustutaan erityisesti aikaisempien vuosien yhteishakujen valintakoemateriaaleihin.

Osaamisjuonteet
Sisältö

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Teema 1, viikot 31-32

Näyttöön perustuvan tiedonhankinnan laatusuositukset sosiaali- ja
terveysalalla. Yhteensä n. 26 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h.

 • Suullinen esitys ammattilehtien artikkeleista
 • Tiedonhankintatehtävä ja tiivistelmä hoitosuosituksista
 • Kielioppiharjoitus transitiivi- ja intransitiiviverbeistä
 • Oppimispäiväkirja

Teema 2, viikot 33-36

Tutkintokoulutusten yhteishaun valintakoemateriaalit (esim. anatomia ja fysiologia, sosiaalialan lainsäädäntö, sosiaalipedagogiikka ja hyvinvointi). Yhteensä n. 60 h, joista verkkotapaamisia n. 20 h. Kaikkien tehtävien aiheena on joko anatomia ja fysiologia tai sosiaalialan lainsäädäntö, hyvinvointi ja sosiaalipedagoginen työote:

 • Monivalintatehtäviä
 • Visuaalisia, kirjallisia ja suullisia esityksiä
 • Luetun ja kuullun ymmärtämistehtäviä (tekstejä ja videoita)
 • Mind mapeja käsitteistä ja opituista aiheista
 • Sanastotehtäviä
 • Tiivistelmiä
 • Harjoitustentti
 • Videotallenne keskusteluharjoituksesta
 • Kertaustehtävä teeman aiheista
 • Perehtyminen yhteishaun hakuprosessiin

Teema 3, viikot 37-38

Alan artikkeleihin perehtyminen (aiheet tarkentuvat myöhemmin). Yhteensä n. 32 h, joista verkkotapaamisia n. 10 h.

 • Oppimispäiväkirja
 • Tutustuminen alan tutkinto-opetukseen lähiopetuksessa tai verkossa sekä luentomuistiinpanot
 • Alan artikkeleihin pohjautuvia kirjallisia ja suullisia esityksiä
 • Alan erityssanaston kokoaminen

Teema 4, viikko 39

Oman osaamisen sanallistaminen. Yhteensä n. 16 h, joista verkkotapaamisia n. 5 h

 • Tutustuminen alan tutkinto-opetukseen lähiopetuksessa tai verkossa sekä luentomuistiinpanot
 • Perehtyminen yhteishaun valintakoeprosessiin
 • Kirjallinen ja video-CV
Edeltävät opinnot

Edeltävyysehtona suomen kielen taitotaso B1

Opetusjärjestelyt

Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimistehtävien avulla pääasiassa Moodle-oppimisympäristössä, erilaisilla verkkosivuilla sekä lähes päivittäisissä verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa verkossa.

Pedagogiset toimintatavat:

Opetus toteutetaan suomen kielen opettajien ja ammattiaineiden opettajien yhteisopettajuutena niin, että kielitaidon ja muun ammatillisen osaamisen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä, minkä lisäksi opiskelija tutustuu alan tutkinto-opiskeluun. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu pari- ja pienryhmätyöskentelynä.

Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti sekä sosiaali- että terveysalaan.

Huom: Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8-16 välille.

Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Oppimateriaali
Oppimateriaali
 • Anatomiaa ja fysiologiaa käsittelevä kirjallisuus
 • Sosiaalialan lainsäädäntö (esim. sosiaalihuoltolaki, varhaiskasvatuslaki, sosiaaliturva)
 • Muut verkkosivut (esim. Hotus, Käypä hoito, Terveysportti, FinLex, Theseus)
 • Tutkinto-opetuksen luentomateriaali
 • Alan artikkelit
 • Opettajien oma materiaali
Hyväksymisvaatimukset

Katso kohta Arviointiasteikko.

Arviointiasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla 5-0

5
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet ja osaa analysoida aihepiiriin liittyviä asioita sujuvasti ja perustellusti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida alalla ja alan opinnoissa vaadittavaa osaamista ja oman osaamisensa kehittymistä.

3-4
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija osaa käyttää hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja soveltaa oppimaansa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa analysoida omaa osaamistaan.

1-2
Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja ymmärtää osaamisen kehittymisen edellytykset.

0 / HYLÄTTY

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson tavoitteita. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää vain muutamia opintojakson aihepiirin käsitteitä eikä osaa soveltaa oppimaansa.

Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät, jotka arvioidaan asteikolla 2-0.

2: erinomainen - tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

1: hyväksytty - ohjeiden mukaan tehty ja kielellisesti ymmärrettävä tehtävä

0: täydennettävä - tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty

Tehtävien maksimipistemäärä on 16 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti
 • 0-6 p = 0
 • 7-8 p = 1
 • 9-10 p = 2
 • 11-12 p = 3
 • 13-14 p = 4
 • 15-16 p = 5
Arvioinnin kohteet, toteutus ja menetelmät:
 • vko 32: Tiivistelmä hoitosuosituksista, itse- ja opettaja-arviointi 0-2
 • vko 32: Oppimispäiväkirja, itsearviointi
 • vko 33: Kielioppiharjoitus transitiivi- ja intransitiiviverbeistä, itse- ja opettaja-arviointi 0-2
 • vko 33: Keskustelu laaditusta mind mapista, vertais- ja opettaja-arviointi 0-2
 • vko 35: Keskustelu anatomian ja fysiologian tai sosiaalialan aiheista, vertais- ja opettaja-arviointi 0-2
 • vko 36: Kirjoitelma anatomian ja fysiologian tai sosiaalialan aiheista, itse- ja opettaja-arviointi 0-2
 • vko 37: Oppimispäiväkirja, itsearviointi
 • vko 37: Essee alan artikkeleista, itse-, vertais ja opettaja-arviointi 0-2
 • vko 38: Keskustelu alan artikkeleista, vertais- ja opettaja-arviointi 0-2
 • vko 39: Luentomuistiinpanot tutkinto-opetuksesta, itse-, vertais- ja opettaja-arviointi 0-2
Muut toteutusjärjestelyt

Muut toteutusjärjestelyt

Ohjausvastuut
Anne Backman, Saimaan AMK: sosiaaliala (vastuuopettaja)
Mervi Takaeilola, Turun AMK: terveysala
Marja Tanskanen, Laurea-AMK: terveysala (syyskuu)
Kristiina Kuparinen, Laurea-AMK: suomen kieli (syyskuu)
Sirpa Rajala, Turun AMK: suomen kieli (syyskuu)
Tiina Hirard, Turun AMK: suomen kieli
Eveliina Korpela, Metropolia AMK (opettajatuutori)

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat